Encyclopedia  |   World Factbook  |   World Flags  |   Reference Tables  |   List of Lists     
   Academic Disciplines  |   Historical Timeline  |   Themed Timelines  |   Biographies  |   How-Tos     
Sponsor by The Tattoo Collection
Happy Together (album)
Main Page | See live article | Alphabetical index

Happy Together (album)

Happy Together is the 6th CD released by Twins. It was first released in November 2002 and consisted of 3 CDs and 1 VCD. It contains 4 new songs and 20 best of hits.

A second version of this album was released in 2003. This version consisted of 2 CDs and 1 VCD, and was similar to the first version. However, since the Chinese New Year was coming, a celebration song, "Ni Zui Hong" (你最紅), was included in the album. The star, Leslie Cheung, took part in the song's music video.

Table of contents
1 CD Content

CD Content

First Version

Disc 1

 1. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) (the theme song of the advertisement for Matsunichi )
 2. "Bai Shi Bu Yan" (百試不厭) (the theme song of Marie's 2003)
 3. "'Ming Ai An Lain Bu Xi She" (明愛暗戀補習社) (Assembly Mix)
 4. "Nu Xiao Nan Sheng" (女校男生)
 5. "Xue Sheng Shou Ce" (學生手冊)
 6. "Huan Ji" (換季)
 7. "Wo Men Di Ji Nian Ce" (我們的紀念冊)
 8. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) Remix (Lost And Found Version)

Disc 2
 1. "No.1"
 2. "Ai Qing Dang Ru Xun" (愛情當入樽)
 3. "Er Ren Shi Jie Bei" (二人世界盃)
 4. "ICHIBAN Xing Fen" (ICHIBAN興奮)
 5. "Ni Shi Wo De UFO" (你是我的UFO)
 6. "Da Hong Da Zi" (大紅大紫)
 7. "Guo Shou Kan Zhao" (高手看招)

Disc 3
 1. "Xing Xing Yue Liang Tai Yang" (星星月亮太陽) (the theme song of Shunde Jiaxin Citi Plaza Cardinal Heights advertisement)
 2. "Yan Hong Hong - Hou Zhuan" (眼紅紅 - 後傳) (Narrator:Dicky Cheung)
 3. "Lian Ai Da Guo Tian" (戀愛大過天)
 4. "Peng You Zi" (朋友仔)
 5. "Li Wo Qian Xiao" (梨渦淺笑)
 6. "Fa Meng Jian Guo Ni" (發夢見過你)
 7. "Ren Bi Ren" (人比人)
 8. "Kuai Shu Shi Dai" (快熟時代)
 9. "Da Lang Man Zhu Yi" (大浪漫主義)

Disc 4
 1. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) (the theme song of Matsunichi advertisement) Music Vedio
 2. "Twins Ichiban Amazing Show" (Twins Ichiban興奮演唱會) production highlights
 3. Twins 2002 advertisement: Shunde Jiaxin
 4. Twins 2002 advertisement: G.Sushi
 5. Twins 2002 advertisement: Nissin Cup Noodle
 6. Twins 2002 advertisement: New World Telecom Twins Mobile
 7. Twins 2002 advertisement: Gulong Online
 8. Twins 2002 advertisement: Clean & Clear
 9. Twins 2002 advertisement: Saint Honore

Second Version

Disc 1

 1. "Ni Zui HOng" (你最紅) (New song)
 2. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) (the theme song Matsunichi advertisement)
 3. "Xing Xing Yue Liang Tai Yang" (星星月亮太陽) (the theme song of Shunde Jiaxin Citi Plaza Cardinal Heights)
 4. "No.1"
 5. "Bai Shi Bu Yan" (百試不厭) (the theme song of Marie's 2003)
 6. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) Remix (Lost And Found Version)
 7. "Ming Ai An Lain Bu Xi She" (明愛暗戀補習社) (Assembly Mix)
 8. "Nu Xiao Nan Sheng" (女校男生)
 9. "Xue Sheng Shou Ce" (學生手冊)
 10. "Huan Ji" (換季)
 11. "Wo Men Di Ji Nian Ce" (我們的紀念冊)
 12. "Ai Qing Dang Ru Xun" (愛情當入樽)

Disc 2
 1. "Er Ren Shi Jie Bei" (二人世界盃)
 2. "ICHIBAN Xing Fen" (ICHIBAN興奮)
 3. "Ni Shi Wo De UFO" (你是我的UFO)
 4. "Da Hong Da Zi" (大紅大紫)
 5. "Guo Shou Kan Zhao" (高手看招)
 6. "Yan Hong Hong - Hou Zhuan" (眼紅紅 - 後傳) (Narrator:Dicky Chueng)
 7. "Lian Ai Da Guo Tian" (戀愛大過天)
 8. "Peng YOu Zi" (朋友仔)
 9. "Li Wo Qian Xiao" (梨渦淺笑)
 10. "Fa Meng Jian Guo Ni" (發夢見過你)
 11. "Ren Bi Ren" (人比人)
 12. "Kuai Shu Shi Dai" (快熟時代)
 13. "Da Lang Man Zhu Yi" (大浪漫主義)

Disc 3
 1. "Feng Zheng Yu Feng" (風箏與風) (the theme song of Matsunichi advertisement) Music Vedio
 2. "Xing Xing Yue Liang Tai Yang" (星星月亮太陽) (music video)
 3. "Bai Shi Bu Yan" (百試不厭) (music video)
 4. "Twins Ichiban Amazing Show" (Twins Ichiban興奮演唱會) production highlights
 5. Twins 2002 advertisement: Shunde Jiaxin
 6. Twins 2002 advertisement: G.Sushi
 7. Twins 2002 advertisement: Nissin Cup Noodle
 8. Twins 2002 advertisement: New World Telecom Twins Mobile
 9. Twins 2002 advertisement: Gulong Online
 10. Twins 2002 advertisement: Clean & Clear
 11. Twins 2002 advertisement: Saint Honore
 12. Ni Zui Hong (你最紅) (Special Guest: Leslie Cheung) (music video)